ครูลงทะเบียน

ปิดการลงทะเบียนและการแก้ไขข้อมูลครู

เปิดการลงทะเบียนได้ที่ เมนูครูงานทะเบียน ตั้งค่าเริ่มต้น -->ตั้งค่าตัวแปร ข้อที่ 17 ให้ตั้งค่าเป็น No


* เมื่อครูลงทะเบียนครบทุกท่านแล้ว ควรตั้งค่าเป็น Yes